Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dierenshop Rijswijk.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Artikelen en overeenkomsten

De artikelen die Dierenshop Rijswijk verkoopt en levert aan haar klanten kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen de artikelen te allen tijde tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald.
De producten die Dierenshop Rijswijk verkoopt zijn uitsluitend bedoeld voor dieren.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dierenshop Rijswijk. Dierenshop Rijswijk is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dierenshop Rijswijk dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro´s, inclusief BTW en exclusief handlings - en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.
Alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Dierenshop Rijswijk tussentijds gewijzigd worden. Bestellingen die op het moment van prijswijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen.


Artikel 4. Levering

De meeste artikelen zijn op voorraad en zullen direct na ontvangst van betaling verzonden worden. Indien een artikel niet op voorraad is, streven wij naar levering binnen een week, echter de uiterste levertijd zal maximaal 30 dagen zijn. Indien de levertijd langer zal duren dan deze 30 dagen, zal Dierenshop Rijswijk onmiddellijk de klant hiervan in kennis stellen met opgave van de verwachte levertijd. Als dit voor de klant een probleem is kan de klant onmiddellijk de koop ontbinden. Gaat de klant akkoord, dan gaat de nieuwe verwachte levertijd in. Dierenshop Rijswijk kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een van deze indicatie afwijkende levertijd.


Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

Koper is verplicht het geleverde onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de koper binnen een termijn van veertien dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Dierenshop Rijswijk mededeling te doen, bij gebreken waarvan de geleverde zaken geacht worden te zijn aanvaard.
Gebreken in een deel van de geleverde goederen geven de koper niet het recht de gehele order te weigeren of af te keuren.
Indien u een product om welke rede dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien dagen na aflevering aan Dierenshop Rijswijk te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt is en in de  originele onbeschadigde en ongeopende verpakking zit. Het product dient dan voldoende gefrankeerd terug gestuurd te worden naar Dierenshop Rijswijk, en voorzien van (kopie) originele factuur. Indien de klant reeds betaald heeft voor het betreffende artikel, zal de prijs van het product aan haar worden terugbetaald door Dierenshop Rijswijk.
Dierenshop Rijswijk kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheidstoestand van de hond ten gevolge van het gebruik van de producten indien dit is te wijten aan de eigen schuld van de klant, bijvoorbeeld door verkeerd gebruik van het product, of door gebruik bij doeleinden waar het product niet voor bedoeld is. Bij het gebruik van het product dient de handleiding (mits van toepassing) bij het product in acht te worden genomen. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten / conditie van uw huisdier dient u uw dierenarts te raadplegen. De genoemde gewichten, maten, aanbevelingen genoemd in de website van Dierenshop Rijswijk, folders of andere informatiedragers zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleend.
De aansprakelijkheid van Dierenshop Rijswijk is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling / overeenkomst.


Artikel 6. Garanties

Reparaties dienen door Dierenshop Rijswijk verricht te worden. Garantie vervalt, wanneer aan de geleverde wijzigingen in of reparaties aan, door derden verricht zijn, of indien het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden wordt gebruikt dan wel naar het oordeel van Dierenshop Rijswijk op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
De garantie geldt slechts, indien de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Dierenshop Rijswijk, zowel financieel als anderszins heeft voldaan.
Indien de goederen door Dierenshop Rijswijk van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de garantie tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier. Dierenshop Rijswijk zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de volgende punten. Voldoende portokosten, kopie factuur, een duidelijke klachtomschrijving, originele verpakking. Voldoen de retouren hier niet aan dan gaan deze ongefrankeerd retour naar de afzender.
Defecten aan een product door normale slijtage ten gevolge van een normaal gebruik van het product vallen niet onder garantie.


Artikel 7. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dierenshop Rijswijk in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dierenshop Rijswijk gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dierenshop Rijswijk kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 8. Diversen

Wanneer door Dierenshop Rijswijk gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dierenshop Rijswijk deze voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomsten met Dierenshop Rijswijk in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zal Dierenshop Rijswijk deze vervangen door één of meerdere bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze voorwaarden volledig van kracht blijven.


Artikel 9. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen,aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.